konferencë në kuadër të projektit "Promovimi i rolit të Zyrës Kombëtare të Auditimit në Kosovë" - 30.10, IBCM, 11

OJQ Qendra për Avokatinë e Kulturës Demokratike - ACDC ka nderin t'ju ftojë të merrni pjesë në një konferencë në kuadër të projektit "Promovimi i rolit të Zyrës Kombëtare të Auditimit në Kosovë" mbështetur nga Ambasada Hollandeze në Kosovë, përmes programit Matra dhe zbatuar nga BIRN dhe ACDC....Opširnije »

Conference as part of the project “Promotion of the role of NAO in Kosovo” - 30.10, IBCM, 11h

NGO Advocacy center for democratic culture - ACDC has pleasure to invite you on a conference as part of the project “Promotion of the role of NAO in Kosovo” supported by Holland embassy in Kosovo, through program MATRA, implemented by ACDC and BIRN....Opširnije »

New Program Assistant - NGO ACDC announce appointment - Ilda Krama

Ilda Krama is a student of architecture and design, who by chance took the road in a different and new direction, which is of particular interest and that is the process of the rule of law in Kosovo. As a part of the Bosniak minority community, Ilda became a trilingual person as a child....Opširnije »

OJQ ACDC paraqet një asistent të ri të projektit - Ilda Krama

Ilda Krama është një studente e arkitekturës dhe dizajnit, e cila rastësisht mori rrugën në një drejtim tjetër dhe të ri, i cili është me interes të veçantë dhe ky është procesi i sundimit të ligjit në Kosovë. Si nje vajze e komunitetit pakicë boshnjake, Ilda u bë një person tregjuhësh si fëmijë. ...Opširnije »

Untitled Document
November 2020
PUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Copyright© 2013 ACDC Kosovo

Designed by Kale