Dalja podrška povećanju poverenja javnosti u integrisane sudske institucije Kosova

NVO ACDC uz podršku GIZ-LARP sprovodi projekat koji će se baviti daljom podrškom povećanju poverenja javnosti u integrisane sudske institucije na severnom Kosovu; putem aktivnosti podizanja svesnosti i inkluzijom mladih pravnika u pravničku praksu...

Jačanje transparentnosti i učešće građana u donošenju odluka na lokalnom nivou na severu Kosova

NVO ACDC uz podršku Kosovske Fondacije za Otvoreno Društvo (KFOS) sprovodi projekat koji će se baviti jačanjem transparentnosti i učešća građana u donošenju odluka na lokalnom nivou na severu Kosova....

Javne nabavke na severu Kosova

NVO ACDC uz podršku Kosovske Fondacije za Otvoreno Društvo (KFOS) sprovodi projekat koji će se baviti pitanjem funkcionalnosti Javnih nabavki u četiri opštine na severu Kosova. Javne nabavke su sistem u kojem se javne potrebe ispunjavaju putem privatne ponude, u tom procesu granica između javne i privatne sfere je najtanja, što predstavlja sferu sa ogromnim korupcijskim rizicima....

Podizanje kapaciteta za praćenje javnih finansija opština

NVO Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC) sprovodi projekat "Podizanje kapaciteta za praćenje javnih finansija opština ". Ovaj projekat je podržan od strane Balkan Monitoring Public Finances. NVO ACDC će sprovesti aktvnosti koje će unaprediti transparentnost javnih finansija na lokalnom nivou, u četiri opštine na severu Kosova, kroz obuku opštinskih službenika i predstavnika, kao i obuku predstavnika OCD-a i medija. Takođe, ovaj projekat će podići svest i znanje građana o javnim finansijama na lokalnom nivou i motivisati ih da se uključe u proces planiranja, izrade i donošenja opštinskih budžeta, koji će reflektovati potrebe građana....

Podrška pravosuđu i posredovanje pristupa pravosuđu u regionu Mitrovice

U okviru pravosudnog sistema na Kosovu, Osnovni sud u Mitrovici predstavlja jednu od pravosudnih institucija koje se suočavaju sa značajnim izazovima u ovom segmentu (upravljanja ljudskim resursima i izgradnji kapaciteta osoblja) u velikoj meri zbog nedavne integracije pravosuđa, ali takođe zahvaljujući talasima nove tehnologije i najnovijim veštinama i kompetencijama....

Povećanje transparentnosti i odgovornost lokalnih samouprava na severu Kosova

NVO Centar za Zastupanje za Demokratske Kulture sprovodi projekat: "Povećati transparentnost i odgovornost lokalnih samouprava na severu Kosova" Ovaj projekat ima za cilj da se suoči sa jednim od ovih ključnih izazova s kojima se suočavaju opštinske uprave, upravljanje ljudskim resursima i izgradnja kapaciteta postojećih ljudskih resursa unutar opštinskih odjeljenja. Upravljanje ljudskim resursima leži u srcu opštinskih aktivnosti. Ako su zvaničnici i osoblje kvalifikovani i delotvorno i efikasno rade sa specifičnim ciljevima koji su postavljeni u njihovom radu, oni su ključni za rešavanje svih drugih izazova sa kojima se suočavaju opštinske uprave, a posebno one postavljene standardima EU i talasima nove tehnologije do - veštine i kompetencije....

« 1 2 3 4 5 6 7 »
Untitled Document
August 2020
PUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Copyright© 2013 ACDC Kosovo

Designed by Kale