Podrška pravosuđu i posredovanje pristupa pravosuđu u regionu Mitrovice

NVO Centar za Zastupanje za Demokratske Kulture sprovodi projekat:
"Podrška pravosuđu i posredovanje pristupa pravosuđu u regionu Mitrovice"

U okviru pravosudnog sistema na Kosovu, Osnovni sud u Mitrovici predstavlja jednu od pravosudnih institucija koje se suočavaju sa značajnim izazovima u ovom segmentu (upravljanja ljudskim resursima i izgradnji kapaciteta osoblja) u velikoj meri zbog nedavne integracije pravosuđa, ali takođe zahvaljujući talasima nove tehnologije i najnovijim veštinama i kompetencijama.
Zbog toga se ova komponenta projekta bavi jednim od ključnih izazova sa kojima se suočava Osnovni sud u Mitrovici, koji je upravljanje ljudskim resursima i izgradnja kapaciteta postojećih ljudskih resursa u okviru sudskih odeljenja. U cilju rešavanja ovih izazova I u cilju poboljšanja usluga Osnovnog suda u Mitrovici i dalje omogućavanja bolje transparentnosti i efikasnosti suda, ACDC namerava podržati razvoj osnovnih sudskih kapaciteta i raditi na izgradnji kapaciteta ljudskih resursa ove pravosudne institucije

Opšti cilj projekta:
Povećati odgovornost i transparentnost Osnovnog suda u Mitrovici izgradnjom kapaciteta zaposlenih u sudovima i poboljšanjem predmeta medijacije ADRC-a, i stoga pristupa pravdi putem posredovanja.

Ciljevi projekta:
Povećati transparentnost i odgovornost i promovisati ove vrjednosti unutar sudskih odjeljenja i među građanima temeljno podizanje sviesti i izgradnju kapaciteta.
• Povećati efikasnost sudske administracije kroz program obuke i razmenu znanja i iskustva sudskih službenika iz Osnovnog suda u Mitrovici i Osnovnog suda u Prištini.
• Da obrazuje građane na severu Kosova o integraciji pravosuđa i podigne svest o funkcionisanju Kosovskog pravosudnog sistema.

Kao rezultat dobre saradnje, ACDC je potpisao ugovor o sub grantiranju sa Centrom za alternativno rešavanje sporova - Centar za posredovanje u Mitrovici (ADRC - MCM) u kojem će NED pružiti podršku a ACDC i ADRC će ostvariti aktivnosti:
• Podrzati i i unaprediti kapacitete ADRC-a da efikasnije reaguju na porast slučajeva koji su prenele integrisane pravosudne institucije u Mitrovici, što bi doprinelo većem smanjenju zaostalih predmeta i prevenciji novih predmeta u sudske postupke.
• Da se ​​prisustvuje trenutnom broju predmeta koji se obrađuju / uđu u medijaciju (prosečan broj od 30 slučajeva mesečno) ako se nastavi trenutni broj predmeta – referentan broj dat od strane ADRC.
• Da se ​​bavi sa 360 slučajeva koji uključuju najmanje 720 strana tokom perioda implementacije projekta, ako se nastavi trenutni broj predmeta - referentan broj dat od strane ADRC.

Realizacija projekta počela je 1. oktobra 2018. godine i biće realizovana do 30. septembra 2019. godine.

 

Untitled Document
September 2020
USČPSNPUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNPUS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Copyright© 2013 ACDC Kosovo

Designed by Kale