Povećanje transparentnosti i odgovornost lokalnih samouprava na severu Kosova

NVO Centar za Zastupanje za Demokratske Kulture sprovodi projekat:
"Povećati transparentnost i odgovornost lokalnih samouprava na severu Kosova"

Ovaj projekat ima za cilj da se suoči sa jednim od ovih ključnih izazova s kojima se suočavaju opštinske uprave, upravljanje ljudskim resursima i izgradnja kapaciteta postojećih ljudskih resursa unutar opštinskih odjeljenja. Upravljanje ljudskim resursima leži u srcu opštinskih aktivnosti. Ako su zvaničnici i osoblje kvalifikovani i delotvorno i efikasno rade sa specifičnim ciljevima koji su postavljeni u njihovom radu, oni su ključni za rešavanje svih drugih izazova sa kojima se suočavaju opštinske uprave, a posebno one postavljene standardima EU i talasima nove tehnologije do - veštine i kompetencije.
NVO Centar za Zastupanje za Demokratske Kulture pristupaće organizacionom razvoju na lokalnom nivou sa holističkog aspekta podržavajući razvoj organizacionih kapaciteta i kapaciteta vezanih za projekte, raditi na izgradnji kapaciteta ljudskih resursa opština.

Glavni cilj projekta je:
Opštine reformisu svoja odeljenja i stvaraju funkcionalni i transparentni opštinski aparat u skladu sa preporukama.

Specifični ciljevi su:
1. Povećanje kapaciteta opštinskih odeljenja za primanje informacija i delovanje u skaldu sa povratnim informacijama korisnika i preporuka u pogledu transparentnosti i odgovornosti za svoje usluge
2. Više žena uključenih u aktivnosti koje su relevantne za pružanje usluga i proces donošenja odluka
3. NVO-i koje se bave lokalnom upravom u procesima donošenja odluka i praćenju javnih usluga na lokalnom nivou obezbeđuju transparentnost i odgovornost

Projektne aktivnosti:
U kontekstu tekuće reforme decentralizacije, odgovornosti lokalnih vlasti postaju sve važnije i svestranije,  Iako je postignut određeni napredak, efikasno i odgovorno pružanje kvalitetnih javnih usluga na lokalnom nivou i dalje se suočava sa značajnim izazovima u smislu ograničenog kapaciteta za izradu i implementaciju integrisanih strategija lokalnog razvoja, nedovoljnog organizacionog razvoja i finansijskog upravljanja u skladu sa principima dobre lokalne uprave. Projekat će se baviti ovim izazovima kroz razumievanje i uvođenje sledećih komponenti:
• Poboljšanje transparentnosti i odgovornosti opštinskog lokalnog upravljanja,
• Unapređenje pružanja lokalnih usluga kroz međuopštinsku saradnju
• uvođenje prioritetnog i realnog plana projekta koji je usklađen sa strateškim prioritetima na nacionalnom i lokalnom nivou u ciljanim opštinama;
• Unapređenje praksi opštinskog upravljanja kako bi se građanima pružio bolji kvalitet usluga na transparentan, odgovoran i isplativ način

Realizacija projekta počela je 1. oktobra 2018. godine i biće realizovana do 30. aprila 2019. Godine

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."

 

 

Untitled Document
September 2020
USČPSNPUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNPUS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Copyright© 2013 ACDC Kosovo

Designed by Kale