Podizanje kapaciteta za praćenje javnih finansija opština

NVO Centar za zastupanje  demokratske kulture (ACDC) sprovodi projekat "Podizanje kapaciteta za praćenje javnih finansija opština ". Ovaj projekat je podržan od strane Balkan Monitoring Public Finances.

               

NVO ACDC će sprovesti aktvnosti koje će unaprediti transparentnost javnih finansija na lokalnom nivou, u četiri opštine na severu Kosova, kroz obuku opštinskih službenika i predstavnika, kao i obuku predstavnika OCD-a i medija. Takođe, ovaj projekat će podići svest i znanje građana o javnim finansijama na lokalnom nivou i motivisati ih da se uključe u proces planiranja, izrade i donošenja opštinskih budžeta, koji će reflektovati potrebe građana.

CILJEVI PROJEKTA

Sveukupni cilj projekta je da se unapredi planiranje i vođenje javnih finansija na lokalnom nivou na severu Kosova.

Specifični ciljevi:

1. Osnažiti OCD-a i medije da prate, izveštavaju i zagovaraju transparentnst javnih finansija na lokalnom nivou.

2. Osnažiti predstavnike lokalnh samouprava da unaprede planiranje i vođenje javnih finansija na lokalnom nivou.

3. Povećati svest i znanje građana o javnim finansijama na lokalnom nivou

OČEKIVANI REZULTATI

Najmanje 8 OCD-a i 2 medija sa severa Kosova je obučeno da prati javne finasije na lokalnom nivou.

Transparentnost javnih finansija je unapređena u sve četiri opštine na severu Kosova kroz obuku opštinskih službenika. Najmanje 12 opštinskih službenika će proći kroz program obuke, nakon čega će stečena znanja primeniti u svom radu.

Svest građana o javnim finansijama je povećana kroz javnu kampanju. Najmanje 10, 000 građana će biti izloženo medijskoj kampanji kroz medijske nastupe.

Projekat je počeo sa realizacijom 1 januara i trajaće 6 meseci.

Untitled Document
September 2020
USČPSNPUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNPUS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Copyright© 2013 ACDC Kosovo

Designed by Kale