Сажетак пројекта - Побољшање транспарентности и владавине закона у општинама са већински српским становништвом

Главни циљ пројекта је да побољша квалитет учешћа грађана у процесима доношења одлука кроз низ акција усмерених на успостављање одрживих механизама који ćе омогућити учесницима у пројекту да ближе и ефикасно надгледају рад локалних самоуправа и судова. Програм ће настојати да побољша спровођење правде на северу Косова и областима са веćинским косовским / српским становништвом у осталим регионима на Косову кроз подршку правосудним институцијама и олакшавању инклузије младих адвоката из невеćинских заједница у адвокатску праксу.

Пројекат ће бити подељен у две компоненте; један који се бави учешћем грађана у процесима доношења одлука, а други уз подршку правосудним институцијама, а сваку компоненту предводи организација са специфичним компетенцијама у тим областима.

 

Специфични циљеви у оквиру компоненте 1:

Специфични циљ 1: Повећати капацитете за борбу против корупције на локалном нивоу кроз оснаживање ОЦД и њихово умрежавање у Локални савет за борбу против корупције, који ће такође укључити представнике локалних самоуправа и медија.

Специфични циљ 2: Допринети успостављању локалних механизама за укључивање грађана у процесу доношења одлука на локалном нивоу. То ће се постићи кроз успостављање Локалног савета за борбу против корупције како би се осигурала транспарентност у процесу доношења одлука  који ће деловати као бедем против корупције. То ће довести до веćе транспарентности и на локалном нивоу ćе допринети смањењу коруптивног понашања различитих јавних институција у општинама са већински српским становништвом.

 

Специфични циљ 3: Повећати знање и свест о значају и начинима укључивања грађана у процесу доношења одлука на локалном нивоу. Остварењем овог циља се предузима шири опсег активности у вези са активностима за подизање свести, укључујући представнике локалних самоуправа у општинама са већинским косовским Србима на Косову, грађане и ОЦД о механизмима прилагођеним за јачање учешćа јавности у доношењу одлука.

 

Специфични циљеви у оквиру компоненте 2:

Специфични циљ 1: Повећати ефикасност интегрисаних правосудних институција на северу Косову и у другим областима на Косову у којем живе косовски Срби.

Специфични циљ 2: Допринети бољем укључивању младих правника из невеćинске заједнице на Косову у адвокатску праксу.

Специфични циљ 3: Подизање свести јавности о функционисању интегрисаног правосуђа на северу Косова и подручја са већинским косовским Србима и права грађана пред овим институцијама.

 

Резиме активности које треба предузети у оквиру пројекта:

 

Компонента 1: АКТИВ

Ц1.А1: Обука за ОЦД, локалне самоуправе и медије

Ц1.А2: Оснивање локалног савета за борбу против корупције.

Ц1.А3: Јавна конференција о антикорупцији и транспарентности на локалном нивоу

Ц1.А4: Примена „Основног истраживања и анализе перцепције јавности о транспарентност и корупција на локалном нивоу “

Ц.1.А5: Кампања за подизање свести

 

Компонента 2: АЦДЦ

Ц2.А1. Покретање догађаја

Ц2.А2: Обука за судије и правне службенике.

Ц2.А3: Обуке за младе адвокате: Минимум двадесет (20) младих правника из невећинских  заједница на Косову биће обучене о практичним правним вештинама

Ц2.А4: Симулација суђења: Након спровођења програма обуке, биćе организована симулација суђења чији је циљ пружање могуćности младим правницима да учествују у симулираном судском поступку

Ц2.А5: Шема приправничког стажа: Најмање двадесет (20) младих правника завршиће тромесечну радну праксу у Адвокатским канцеларијама на северу Косова.

Ц2.А6: Активности подизања свести јавности: АКТИВ И АЦДЦ ће организовати јавну кампању

о функционисању интегрисаног судства у областима са већинским српским становништвом кроз низ јавних активности и дискусија кроз јединствену медијску кампању.

 

Очекивани резултати:

ЕР 1: Двадесет (20) активиста цивилног друштва и медија обучено је и опремљено знањем о борби против корупције и побољшању транспарентности на локалном нивоу.

ЕР 2: Локално веће за борбу против корупције основано је у општинама Северна Митровица, Звечан, Зубин Поток, Лепосавић, Грачаница и Штрпце и покренуо је пет (5) специфичних иницијатива

ЕР 3: Основно истраживање спроведено са најмање 300 испитаника и најмање 20 интервјуа вођени са представницима заједница, ОЦД и медија.

ЕР 4: Јавна свест подигнута кроз јавне активности, укључујући: четири (4) јавне расправе и развој и ширење едукативних брошура у општинама са веćинским српским становништвом.

ЕР 5: Обучено је најмање двадесет (20) судија из Основног суда у Митровици низ напредних правних обука и семинара које су одржали стручни тренери из Жалбеног већа и Врховног Суда Косова.

ЕР 6: Најмање двадесет (20) младих правника из невеćинских заједница на Косову су обучени за практичне правне вештине

ЕР 7: Свест јавности о функционисању интегрисаног правосуђа у областима са веćинским српским становништвом је подигнут кроз низ јавних наступа и дискусија и снажну медијску кампању.

Овим пројектом биćе обухваćене четири општине са српском веćином на северу Косова, као и две општине са српском веćином јужно од реке Ибар:

• Северна Митровица;

• Звечан;

• Лепосавиcћ;

• Зубин Поток;

• Штрпце;

• Грачаница

 

Циљне групе

Овај пројекат ће имати следеćе основне циљне групе:

• Представници цивилног друштва и организација цивилног друштва;

• Представници (локалних) медија;

• Представници институција на централном и локалном нивоу;

• Шира јавност

Untitled Document
February 2021
PUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNPUSČPSN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Copyright© 2013 ACDC Kosovo

Designed by Kale