Antikorupcija i transparentnostJoš jedno ključno polje rada naše organizacije od osnivanja, bilo je područje borbe portiv korupcije i transparentnost. Kroz niz projekata, organizacija je doprinela negovanju dobrog upravljanja na lokalnom nivou na severu Kosova, posebno kroz povećanu transparentnost lokalne samouprave. Ostale intervencije su obučavale OCD sa severa Kosova za praćenje i izveštavanje o transparentnosti lokalne samouprave i antikorupciji; dok je jedno od najvećih dostignuća na ovom polju bilo uspostavljanje Foruma za transparentnost civilnog društva sa osam (8) OCD sa severa Kosova. Organizacija takođe obučava predstavnike lokalnih samouprava i OCD o transparentnom upravljanju; izradila je Izveštaj o opštinskoj reformi i indeksu transparentnosti/korupcije i bila je prva OCD na severu Kosova koja je izradila Lokalni akcioni plan za transparentno upravljanje, koji je podeljen sa opštinskim skupštinama sve četiri samouprave na severu Kosova. NVO ACDC takođe kontinuirano radi na aktivnostima javnih kampanja i vidljivosti,javnim i medijskim kampanjama za podizanje svesti i znanja javnosti o transparentnom upravljanju na lokalnom nivou.
Mora se napomenuti da to ne bi bilo moguće bez saradnje sa Agencijom za borbu porti korupcije, Institucijom ombudsmana i opštinama na severu Kosova definisanim Memorandumom o saradnji.

 

Ključna dostignuća: 
Lokalni akcioni plan za transparentno upravljanje na severu Kosova, 
Opštinska reforma i Indeks transparentnosti/korupcije na severu Kosova
Stvaranje Foruma za borbu protiv korupcije civiljnog društva.