01.06.2023. » 09:35


THIRRJE PËR TENDER - PërfunduarOJQ Qendra Avokuese për Kulturë Demokratike fton kompanitë e kualifikuara që të dorëzojnë propozime për zhvillimin e një platforme të internetit profesionale dhe praktike për Zyrën për Komunitete të Kosovës.

thirrje-per-tender

Rreth OJQ ACDC

Qendra Avokuese për Kulturë Demokratike (OJQ ACDC) është organizatë joqeveritare, e themeluar dhe e regjistruar në vitin 2011, me seli në Mitrovicën e Veriut. Qëllimi i organizatës është të luftojë për të drejtat e njeriut, sundimin e ligjit, demokracinë dhe një shoqëri të hapur, tolerante dhe paqësore në Kosovë dhe rajon.

Përmbledhje e Projektit:

OJQ ACDC aktualisht është duke zbatuar projektin që synon të lehtësojë bashkëpunimin ndëretnik ndërmjet komuniteteve në Kosovë, përmes një platforme online të përshtatur për Zyrën për Çështje të Komuniteteve dhe mbështetjes për përfaqësuesit e komuniteteve joshumicë.

Zhvillimi i platformës online do të realizohet me bashkëpunimin e Zyrës për Çështje të Komuniteteve dhe do të përfshijë rekomandime nga përfaqësuesit e komunitetit jo-shumicë. Përmbajtja përfundimtare e platformës do të përfshijë të gjitha sugjerimet legjitime për qasjen në dokumente, procesin e regjistrimit, aplikimin për fonde nga qeveria dhe çështje të tjera të rëndësishme për komunitetet joshumicë. E gjithë platforma do të jetë e disponueshme në gjashtë gjuhë për t'iu adresuar nga çdo komunitet (shqipe, serbe, rome, boshnjake, turke dhe angleze). Lista paraprake e përmbajtjes së platformës do të përfshijë:

 1. Regjistrimi i OJQ-së apo individëve të shquar që merren me problemet e një komuniteti të caktuar. Në këtë mënyrë, çdo OJQ ose individ mund të zgjedhë komunitetin prioritar me të cilin punon dhe të fokusohet në trajtimin e atyre problemeve të veçanta. Lista e OJQ-ve të regjistruara do të jetë transparente dhe publike, kështu që të gjithë mund ta kërkojnë dhe ta kontrollojnë.
 2. Mekanizmi për aplikimin online për fondin e parashikuar në kuadër të Zyrës për Çështje të Komuniteteve (ose donatorë të tjerë që dëshirojnë të synojnë komunitetet joshumicë
 3. Informatat për secilin komunitet të caktuar do të ndahen në platformë si gjuha, flamuri (nëse ka), simbolet, datat e rëndësishme të atij komuniteti dhe informata për numrin e vlerësuar të qytetarëve që banojnë në Kosovë, komunat në të cilat ata banojnë, etj.
 4. Mekanizmi për raportimin e shkeljeve të të drejtave të komuniteteve joshumicë. Një seksion i veçantë në platformë do të krijohet për raportimin e shkeljes së të drejtave të anëtarëve të komunitetit dhe do të përmbajë formularin që do të plotësohet me detajet për shkeljen/apelimin/ankesën dhe do të ngarkohet me informata përkatëse.
 5. Platforma mund të zgjerohet bazuar në çdo sugjerim tjetër të pranuar nga komunitetet apo institucionet e nivelit qendror, gjatë procesit të konsultimit ose periudhës së testimit.

Platforma duhet të jetë tërheqëse vizualisht, e përgjegjshme dhe e optimizuar për performancë optimale në pajisje dhe shfletues/kërkues të ndryshëm. Nga palët e interesit kërkohet të shqyrtojnë dokumentet e tenderit dhe të dorëzojnë propozimet e tyre të detajuara, duke përfshirë afatin kohor të projektit, vlerësimin e kostos dhe portofolin e punës përkatëse paraprake. Kriteret e vlerësimit do të përfshijnë ekspertizën teknike, aftësitë e menaxhimit të projektit, efektivitetin e kostos dhe respektimin e kërkesave të specifikuara.

Web platforma duhet të ketë mundësinë të listojë profilet e organizatave joqeveritare, ku informata tërhiqet nga një mikro-shërbim ose API tjetër.

Dizajni i platformës duhet të jetë sipas librit të standardeve grafike të institucioneve zyrtare të Kosovës. Zhvillimi fillon pas miratimit të prototipit të dizajnit të web-it (figma ose adobe xd)

Uebfaqja duhet të ketë faqet e mëposhtme:

 • Faqja kryesore
 • Për
 • Listimi i OJQ-ve
 • Shihni të gjitha
 • OJQ e vetme
 • Paraqisni një listim të ri (formular)
 • Lajme
 • Të gjitha lajmet
 • Kategoria e vetme e lajmeve
 • Faqja e vetme e lajmeve
 • Komunitetet pakicë
 • Të gjithë minoritetet
 • Minoriteti i vetëm
 • Thirrje për aplikime
 • Thirrjet e hapura
 • Thirrje e vetme
 • Pyetjet e shpeshta
 • Kontakt

Faqja e internetit duhet të mbështetet në 6 gjuhë, duke përfshirë: gjuhën serbe, boshnjake, turke, angleze, shqipe dhe rome.

Artikujt e mëposhtëm duhet të përfshihen në ofertë:

 • Testimi dhe SC
 • Migrimi në serverin e prodhimit
 • SEO në vend
 • Dizajn dhe zhvillim i uebit plotësisht i përgjegjshëm
 • Hyrja e përmbajtjes për të gjitha faqet
 • Përgatitja e REST API për nevojat e aplikacionit të ardhshëm celular
 • Dizajn modern
 • Trajnim për mirëmbajtjen e platformës
 • Zhvillimi i pjesës back-end, back-office dhe front-end të faqes në internet

Ju lutemi tregoni orët e parashikuara të punës për kryerjen e detyrave, çmimin për orë pune, si dhe kohën e nevojshme për të përfunduar të gjithë punën.

 

 

Për të aplikuar për tender, kompanitë duhet të japin informata për kriteret e mëposhtme të pranueshmërisë:

Kërkesat ligjore: Dëshmia e regjistrimit të biznesit në Kosovë, numri i identifikimit tatimor dhe çdo licencë apo certifikatë përkatëse.

Përvoja përkatëse: Numri i viteve në biznes, ekspertiza specifike në zhvillimin e webit ose industritë përkatëse, dhe referenca nga klientët ose projektet e mëparshme.

Ekspertiza Teknike: Përvojë me gjuhë programimi specifike, korniza, platforma CMS dhe çdo kërkesë tjetër teknike të nevojshme për projektin.

Burimet dhe Kapacitetet: Madhësia e kompanisë, burimet e disponueshme (si njerëzore ashtu edhe teknologjike) dhe aftësia për të menaxhuar dhe përmbushur afatet e projektit.

 

Dorëzimi i propozimit:

Koha e dorëzimit: Afati i fundit për dorëzimin e propozimeve është 15.06.2023 ora 23:59. Ju lutemi të siguroheni që propozimi juaj të dorëzohet brenda këtij afati. Paraqitjet e vonuara nuk mund të merren parasysh.

Formati i dorëzimit: Propozimet duhet të dorëzohen në mënyrë elektronike përmes emailit në konkurs@acdc-kosovo.org. Ju lutemi përdorni titullin e temës: "OJQ ACDC - (emri i kompanisë suaj) - Tender për zhvillimin e faqes së internetit".

Komponentë e propozimit: Propozimi juaj duhet të përfshijë komponentët e mëposhtëm:

 • Letër motivuese: Prezantoni kompaninë tuaj dhe shprehni interesin tuaj për tenderin. Jepni një pasqyrë të shkurtër të kualifikimeve dhe përvojës suaj.
 • Përmbledhje ekzekutive: Përmblidhni qasjen tuaj të propozuar, duke theksuar pikat kryesore që e bëjnë kompaninë tuaj të përshtatshme për projektin.
 • Profili i kompanisë: Jep një përmbledhje të kompanisë suaj, duke përfshirë sfondin, ekspertizën dhe përvojën përkatëse në zhvillimin e web-it.
 • Afati kohor i projektit: Siguroni një afat kohor të detajuar që përshkruan momentet kryesore, rezultatet dhe datat e parashikuara të përfundimit. Përfshini çdo varësi ose shtigje kritike që mund të ndikojnë në planin e projektit.
 • Vlerësimi i kostos: Paraqisni një përmbledhje gjithëpërfshirëse të kostove të lidhura me projektin. Përfshini një përmbledhje të detajuar të shpenzimeve, të tilla si orët e zhvillimit, tarifat e licencimit dhe çdo kosto shtesë që mund të lindë gjatë projektit. Nëse është e aplikueshme, specifikoni kushtet e pagesës ose pikat e rëndësishme.
 • Referencat: Përfshini referenca për projektet përkatëse të kaluara që demonstrojnë përvojën dhe aftësinë tuaj për të ofruar me sukses projekte të ngjashme të zhvillimit të web-it. Jepni informata të kontaktit për këto referenca.

Gjuha dhe dokumentacioni: Të gjitha propozimet duhet të përgatiten në gjuhën angleze. Nëse kërkohet ndonjë dokumentacion mbështetës, të tilla si pasqyrat financiare ose licencat, ju lutemi përfshini ato si bashkëngjitje të propozimit tuaj.

Kërkesa për sqarime: Nëse keni ndonjë pyetje ose keni nevojë për sqarime shtesë, ju lutemi dërgoni email tek: Aleksandar Rapajic - aleksandar.rapajic@acdc-kosovo.org

 Të gjitha pyetjet dhe përgjigjet do të ndahen me të gjithë ofertuesit pjesëmarrës për të siguruar qasje të barabartë në informata.

Konfidencialiteti: Propozimet duhet të trajtohen si konfidenciale. Çdo informatë pronësore ose e ndjeshme e ndarë në propozim duhet të shënohet qartë si konfidenciale. Ekipi i vlerësimit do të trajtojë të gjitha informatat me konfidencialitet maksimal.

Kriteret e Vlerësimit: Propozimet do të vlerësohen në bazë të kritereve të mëposhtme:

 • Ekspertizë teknike dhe eksperiencë në zhvillimin e web-it
 • Qasja dhe metodologjia e projektit
 • Kualifikimet e ekipit dhe eksperienca përkatëse
 • Pajtueshmëria me kërkesat e specifikuara
 • Efektiviteti i kostos

Informatat e kontaktit: Për çdo paqartësi ose pyetje në lidhje me dorëzimin, ju lutemi kontaktoni Aleksandar Rapajic në email adresën: aleksandar.rapajic@acdc-kosovo.org  ose përmes tel: +383 49 232 607.

Mirpresim të marrim propozimin tuaj dhe ju falënderojmë për interesimin tuaj në këtë mundësi tenderimi.