Të drejtat e graveOJQ ACDC është e përkushtuar në promovimin e barazisë gjinore dhe përmirësimin e pozitës së gruas në shoqëri. Përmes hulumtimeve dhe analizave gjithëpërfshirëse, OJQ ACDC ka qenë në gjendje të kuptojë perceptimin e grave në veri të Kosovës, stereotipet si dhe barrierat gjinore me të cilat përballen.  ACDC është fokusuar edhe në ngritjen e vetëdijes për të drejtat e punës dhe pushimin e lehonisë për gratë në veri të Kosovës. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për gratë më vulnerabël të këtij grupi, siç janë gratë shtatzëna, nënat vetëushqyese dhe nënat e reja.

 

Ne jemi të përkushtuar të punojmë drejt këtij qëllimi përmes kërkimit, avokimit dhe përpjekjeve tona për rritjen e ndërgjegjësimit për të siguruar që gratë të kenë qasje në të gjitha të drejtat që u takojnë dhe se ato janë në gjendje të jetojnë në një shoqëri pa stereotipe gjinore dhe pa barriera. 

Për më tepër, OJQ ACDC është bashkuar në përpjekjet me OJQ Santa Maria, një organizatë që punon në fushën e dhunës ndaj grave, dhe ka themeluar një Rrjet të Grave, duke bashkuar gra nga institucione të ndryshme dhe organizata të shoqërisë civile nga veriu i Kosovës. ACDC do të vazhdojë të punojë për krijimin e një modaliteti të një rrjeti në rritje dhe të qëndrueshëm të grave, i cili do të punojë në avancimin e të drejtave të grave dhe përfshirjen e tyre në vendimmarrje si në nivel lokal ashtu edhe në
atë qendror.

Arritjet kryesore:

  • Memorandum bashkëpunimi me OJQ Santa Maria
  • Krijimi i Rrjetit të Grave
  • Pozita e grave nga komunat joshumicë u prezantohet palëve të interesuara
  • Aktivitete avokuese për përmirësimin e të drejtave të grave