Të drejtat e graveOJQ ACDC ka përvojë në zbatimin e projekteve që kanë të bëjnë me përmirësimin e pozitës së grave dhe promovimin e barazisë gjinore. Në kuadër të projektit që synon fuqizimin e grave nga komunitetet joshumicë, për të marrë pjesë në proceset vendimmarrëse dhe për të rritur ndërgjegjësimin e burrave për rëndësinë e përfshirjes së tyre, ACDC publikoi hulumtimin që ofroi një pasqyrë të perceptimit të grave nga veriu i Kosovës për pozitën e tyre në shoqëri. Analiza gjithëpërfshirëse e hulumtimit përmban gjithashtu rekomandime të bazuara në rezultatet e hulumtimit dhe tregon masat specifike që mund të ndërmerren për të përmirësuar statusin e tyre në shoqëri si dhe mënyrat për të kapërcyer stereotipet dhe barrierat gjinore.

Për më tepër, OJQ ACDC është bashkuar në përpjekjet me OJQ Santa Maria, një organizatë që punon në fushën e dhunës ndaj grave, dhe ka themeluar një Rrjet të Grave, duke bashkuar gra nga institucione të ndryshme dhe organizata të shoqërisë civile nga veriu i Kosovës. ACDC do të vazhdojë të punojë për krijimin e një modaliteti të një rrjeti në rritje dhe të qëndrueshëm të grave, i cili do të punojë në avancimin e të drejtave të grave dhe përfshirjen e tyre në vendimmarrje si në nivel lokal ashtu edhe në
atë qendror.

Arritjet kryesore:

  • Memorandum bashkëpunimi me OJQ Santa Maria
  • Krijimi i Rrjetit të Grave
  • Pozita e grave nga komunat joshumicë u prezantohet palëve të interesuara
  • Aktivitete avokuese për përmirësimin e të drejtave të grave