07.10.2021. » 16:29 | ACDC


M4Y Komunat për të rinjtë - Fuqizimi i të rinjve përmes Angazhimit QytetarObjektivat kryesore të projektit

3,000 të rinj, gjysma e të cilëve do të jenë gra, do të fitojnë aftësi të buta dhe të menaxhimit të projekteve.

500 të rinj  do angazhohen në aktivitete vullnetare.

10 komuna do të mobilizohen me fonde të përshtatshme për nismat e drejtuara nga të rinjtë.

Së paku 200 nisma të komunitetit të drejtuara nga të rinjtë do përfundojnë në komunat e zgjedhura.

m4y-komunat-per-te-rinjte-fuqizimi-i-te-rinjve-permes-angazhimit-qytetar
FOTO: ACDC

Objektivat kryesore të projektit

3,000 të rinj, gjysma e të cilëve do të jenë gra, do të fitojnë aftësi të buta dhe të menaxhimit të projekteve.

500 të rinj  do angazhohen në aktivitete vullnetare.

10 komuna do të mobilizohen me fonde të përshtatshme për nismat e drejtuara nga të rinjtë.

Së paku 200 nisma të komunitetit të drejtuara nga të rinjtë do përfundojnë në komunat e zgjedhura.

Sfondi

Projekti M4Y është një grant 2.79 milion dollar nga Fondi Japonez për Zhvillimin Social (JSDF) i administruar nga Banka Botërore.

Është fokusuar në rritjen e mundësive socio -ekonomike për të rinjtë e margjinalizuar, të moshës 15 deri në 24 vjeç në 10 komuna në Kosovë.

Projekti është hartuar për t'iu përgjigjur mos -të drejtës në rritje tek të rinjve që ka qenë një shtytës i rëndësishëm i emigrimit, pakënaqësisë politike dhe radikalizimit.

 

Elementet Kryesore

Projekti M4Y do t'u mundësojë komunave të përzgjedhura që të adresojnë nevojat socio -ekonomike të të rinjve përmes nismave dhe shërbimeve të synuara, duke forcuar bashkëpunimin midis të rinjve dhe qeverive lokale.

Të rinjtë pjesëmarrës do të trajnohen për të identifikuar, hartuar dhe zbatuar zgjidhje që pasqyrojnë përparësitë të rinjve në nivel lokal.

Të rinjtë do të fitojnë përvojë pune përmes vullnetarizmit dhe punësimit në komunë.

Objektivat

Përmirësimi i përfshirjes socio-ekonomike të të paktën 3,000 të rinjve të margjinalizuar në komunitetet e cenueshme në Kosovë, përmes angazhimit qytetar të nxitur nga të rinjtë dhe aktiviteteve të ndërtimit të aftësive.

Ofrimi i shërbime rinore të drejtuara nga kërkesa në nivel lokal.

Ofrimi i mundësive për të rinjve për të zhvilluar dhe demonstruar aftësi të buta/të punësueshme.

Projekti financohet nga Qeveria e Japonisë përmes mbështetjes së marrë nga Fondi Japonez për Zhvillimin Social i administruar nga Banka Botërore.

Agjencioni zbatues: Republika e Kosovës, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal

Partner implementues: Community Development Fund (CDF) – Fondi për Zhvillim të Komunitetit. 

 

Dokument: